Biz Kimiz? Kurumsal Yapımız nasıldır?

Kuruluş Amacımız
           ŞİŞLİ İlçesinde Avrupa Birliği (AB) iş ve hizmetlerini yürütmek ile Yurtdışı AB ve Yurtiçi fonlardan yararlanmak, yerel potansiyeli harekete geçirerek ihtiyaç duyulan alanlarda proje yapmak, uygulamak, yönetmek amaçları ile AB ve Projeler Koordinasyon Birimi kurulmuştur.
 
Görevlerimiz
a.      Yönerge hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kurum, kuruluşlar, yerel yönetim, STK, ve ilgili kişiler tarafından yapılan projelendirme faaliyetlerinin yönetim,  koordinasyonu, izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak
b.     ŞİŞLİ ilçesinde bulunan Kamu, kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek ve sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşların, ilçenin yaşam kalitesini yükseltmek, gelişmesini sağlamak, ihtiyaç ve sorunlarını çözmek amaçlı proje üretmelerini sağlamak 
c.      Proje üretiminde teşvik, bilgilendirme, tanıtım, rehberlik, bilgi kaynaklarına ulaşım ve benzeri konularda danışmanlık yapmak
d.     AB tarafından ilan edilen ve Ülkemizin yararlanabileceği tüm programların ilçe içinde tanıtılması ve bu kapsamda projelerin hazırlanmasına yardımcı olmak
e.      Yurtiçi fon ve kaynaklarla proje üretmek, Kalkınma Ajansları ve ilgili Bakanlıklar ile programın gerçekleştirilmesi ve işbirliği kurulması konusundaki ilişkileri yürütmek,
f.       Oluşturulacak proje bankası ile ileride yapılması planlanan yeni projelere ışık tutmak, ortaya çıkan deneyimden yeni proje ekiplerinin yararlanmasını sağlamak
g.      Proje hazırlamak isteyen kurum ve kuruluşlara teknik ve idari yardım yapmak,  gerektiğinde proje liderliği ve danışmanlığı görevlerini yerine getirmek, proje eğitimi vermek, verdirmek
h.     Proje çağrılarını takip etmek, uygun ortak olabilecek potansiyel kamu kuruluşları, okullar, sivil toplum kuruluşları veya özel firmalara, bu teklifleri yönlendirmek,
i.        Kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri tarafından iletilen uygun ortak bulma taleplerini değerlendirmek ve imkânlar ölçüsünde bu kuruluşlara uygun ortak bulma konusunda yardımcı olmak
j.       ŞİŞLİ ilçesinin, Ulusal kalkınma planları ile uyumlu olarak sosyal refahın arttırılmasına yönelik proje çalışmaları yapmak, ilgili projeleri desteklemek
k.     Görev alanına giren konularda yerel, ulusal ve uluslararası kongre, seminer ve benzeri toplantılara katkı sağlamak, toplantılar düzenleyerek katılım sağlamak
l.        Proje ilgililerine proje eğitimi vermek
m.   ŞİŞLİ Kaymakamlığına bağlı birimlerde sürdürülen projeleri takip etmek, arşivlemek, kaymakamlık internet sitesinde ve sosyal medyada yayınlamak ve duyurmak ve izlemek