Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı


2016 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı


Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2016 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı olmak üzere 2 alanda proje başvurularının kendisine sunulması için 21/12/2015 tarihi itibarıyla ilana çıkmaktadır.

Programlar kapsamında öngörülen toplam bütçe 19.000.000 TL olup, Altyapı mali destek programı için 18.000.000 TL ve Sivil Toplum mali destek programı için 1.000.000 TL öngörülmüştür.

Programlar hakkındaki genel bilgiler şu şekildedir:

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI YATIRIMLARINA MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın amacı;  TR83 Bölgesinin kalkınma potansiyelini harekete geçirerek yerel yönetimlerin güçlendirilmesine, kentsel dokuların korunması, geliştirilmesi ve restorasyonu ile turizme yönelik kentsel altyapının iyileştirilmesine katkı sağlamaktır.

Programın öncelikleri;turizm altyapısına yönelik olarak planlı kentsel gelişimin teşvik edilmesi, kentsel dokuların güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için kent ve turizm altyapılarının iyileştirilmesi, bölgeye ve yöreye özgü farklı turizm türlerinin bütünleştirilmesini sağlayarak çeşitli turizm imkânlarını farklı sektörel kullanımlarla bir arada arz edebilen alternatif turizm odaklı (sağlık ve termal, golf, kış sporları, doğa ve kültür turizmi, yöresel yemekler, vb.), kültürel ve sanatsal gösterilerin sergileneceği tesisler ve mekânların inşa edilmesidir.

Program kapsamında verilecek destek tutarları asgari 100.000 TL ve azami 1.000.000 TL olacaktır. Hibe miktarı projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sinden az ve % 75’inden fazla olamayacaktır.

Altyapı programı için uygun başvuru sahipleri şunlardır;

 • Valilikler,
 • Kaymakamlıklar,
 • Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, diğer kamu kurumlarının ilde bulunan en üst birimleri,
 • Bakanlıklara bağlı kurum, kuruluş ve enstitüler,
 • Yerel yönetimler (İl Özel idaresi, Belediyeler ve tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları, Köy Muhtarlıkları),
 • Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları
 • Mahalli İdare Birlikleri Kanunu (5355 Sayılı Kanun) doğrultusunda kurulmuş Birlikler (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Sulama Birlikleri gibi),
 • Üniversiteler ve Üniversitelere bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları

Ayrıca destek almaya hak kazanabilmek için, Başvuru Sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:

 • Kar amacı gütmeyen kurum veya kuruluş olması,
 • Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 bölgesinde (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) kayıtlı olması veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,
 • Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,
 • Yönetmelikte[1] öngörülen proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olması,
 • Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,

 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın amacı, TR83 Bölgesi Sivil Toplumun Geliştirilmesi Stratejisi ve Eylem Planı ışığında sivil toplum kuruluşlarının harekete geçirilerek TR83 Bölgesi’nde sosyal kalkınma çalışmalarının hızlandırılması ve toplumun tüm bireylerinin sosyal refahlarının artırılmasıdır.

 

Programın öncelikleri ise şunlardır;

Öncelik 1- Sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi,

Öncelik 2- Sosyal kalkınma için işbirliğinin güçlendirilmesi,

Öncelik 3- Toplumda sivil toplum kuruluşlarının çalışma alanlarına ilişkin farkındalık ve duyarlılık arttırma,

Öncelik 4- İnsan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, engelli hakları, çocuklara, gençlere ve yaşlılara yönelik imkânlarının geliştirilmesi, sosyal dışlamanın engellenmesi,  çevre ve kentlerin yaşanabilirliğinin artırılması ve sürdürülebilir çevre bilincinin yerleşmesi alanlarında sosyal kalkınmanın sağlanması

Önemli Not: Önerilen projelerin 1 ve 2. öncelik kapsamında faaliyetler içermesi zorunlu olup, bunun yanı sıra 3 ve 4. öncelikleri içeren faaliyetlere de yer verilebilir.

Program kapsamında verilecek destek tutarları asgari 25.000 TL ve azami 75.000 TL olacaktır. Hibe miktarı projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sinden az ve % 90’ından fazla olamayacaktır.

Sivil Toplum Mali destek programı kapsamında uygun başvuru sahipleri şunlardır;

 • Hak temelli çalışan dernek ve vakıflar (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları hariç)
 • Kar amacı gütmeyen kooperatifler

Not: Başvuru yapacak kuruluşların tüzüğünde aşağıda yer alan konulardan en az birisi çalışma alanı olarak belirtilmiş olmalıdır:

 • Kadınlar
 • Engelliler
 • Çocuk ve/veya genç
 • Yaşlılar
 • Romanlar
 • Kent ve Çevre
 • İnsan hakları
 • Hayvan hakları

Ayrıca destek almaya hak kazanabilmek için, Başvuru Sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:

 • Kar amacı gütmeyen kuruluş olması,
 • Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 bölgesinde (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) kayıtlı olması veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,
 • Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,
 • Yönetmelikte[2] öngörülen proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olması,
 • Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,

 

Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı Ajansımızın ve Valiliklerimizin internet sitelerinden temin edilebilir.

Başvuruların kabulü, proje teklif çağrısının ilanından 10 (on) iş günü sonra başlayacaktır. Başvurular, internet ortamında KAYS üzerinden (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr) online olarak yapılacaktır. Sisteme Ajans internet sitesi (www.oka.org.tr) üzerinden de ulaşılabilecektir. Her iki program için de başvuruların KAYS üzerinden alınması için son tarih11.03.2016 Cuma saat 23:50 ve yapılan başvurunun sistemden alınan çıktısı ve başvuru anında istenen diğer tüm belgelerin matbu hallerinin Ajansa teslimi için son tarih ise18.03.2016 Cuma saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra Ajansa ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adres : Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:8 Kat:1                 İlkadım / SAMSUN

Telefon : 0 362 431 24 00

Faks : 0 362 431 24 09

İnternet sitesi : www.oka.org.tr

Yorumlar

Yorumunuzu Bırakın