Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

TR:


2016 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı


Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2016 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı olmak üzere 2 alanda proje başvurularının kendisine sunulması için 21/12/2015 tarihi itibarıyla ilana çıkmaktadır.

Programlar kapsamında öngörülen toplam bütçe 19.000.000 TL olup, Altyapı mali destek programı için 18.000.000 TL ve Sivil Toplum mali destek programı için 1.000.000 TL öngörülmüştür.

Programlar hakkındaki genel bilgiler şu şekildedir:

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI YATIRIMLARINA MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın amacı;  TR83 Bölgesinin kalkınma potansiyelini harekete geçirerek yerel yönetimlerin güçlendirilmesine, kentsel dokuların korunması, geliştirilmesi ve restorasyonu ile turizme yönelik kentsel altyapının iyileştirilmesine katkı sağlamaktır.

Programın öncelikleri;turizm altyapısına yönelik olarak planlı kentsel gelişimin teşvik edilmesi, kentsel dokuların güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için kent ve turizm altyapılarının iyileştirilmesi, bölgeye ve yöreye özgü farklı turizm türlerinin bütünleştirilmesini sağlayarak çeşitli turizm imkânlarını farklı sektörel kullanımlarla bir arada arz edebilen alternatif turizm odaklı (sağlık ve termal, golf, kış sporları, doğa ve kültür turizmi, yöresel yemekler, vb.), kültürel ve sanatsal gösterilerin sergileneceği tesisler ve mekânların inşa edilmesidir.

Program kapsamında verilecek destek tutarları asgari 100.000 TL ve azami 1.000.000 TL olacaktır. Hibe miktarı projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sinden az ve % 75’inden fazla olamayacaktır.

Altyapı programı için uygun başvuru sahipleri şunlardır;

 • Valilikler,
 • Kaymakamlıklar,
 • Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, diğer kamu kurumlarının ilde bulunan en üst birimleri,
 • Bakanlıklara bağlı kurum, kuruluş ve enstitüler,
 • Yerel yönetimler (İl Özel idaresi, Belediyeler ve tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları, Köy Muhtarlıkları),
 • Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları
 • Mahalli İdare Birlikleri Kanunu (5355 Sayılı Kanun) doğrultusunda kurulmuş Birlikler (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Sulama Birlikleri gibi),
 • Üniversiteler ve Üniversitelere bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları

Ayrıca destek almaya hak kazanabilmek için, Başvuru Sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:

 • Kar amacı gütmeyen kurum veya kuruluş olması,
 • Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 bölgesinde (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) kayıtlı olması veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,
 • Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,
 • Yönetmelikte[1] öngörülen proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olması,
 • Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,

 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın amacı, TR83 Bölgesi Sivil Toplumun Geliştirilmesi Stratejisi ve Eylem Planı ışığında sivil toplum kuruluşlarının harekete geçirilerek TR83 Bölgesi’nde sosyal kalkınma çalışmalarının hızlandırılması ve toplumun tüm bireylerinin sosyal refahlarının artırılmasıdır.

 

Programın öncelikleri ise şunlardır;

Öncelik 1- Sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi,

Öncelik 2- Sosyal kalkınma için işbirliğinin güçlendirilmesi,

Öncelik 3- Toplumda sivil toplum kuruluşlarının çalışma alanlarına ilişkin farkındalık ve duyarlılık arttırma,

Öncelik 4- İnsan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, engelli hakları, çocuklara, gençlere ve yaşlılara yönelik imkânlarının geliştirilmesi, sosyal dışlamanın engellenmesi,  çevre ve kentlerin yaşanabilirliğinin artırılması ve sürdürülebilir çevre bilincinin yerleşmesi alanlarında sosyal kalkınmanın sağlanması

Önemli Not: Önerilen projelerin 1 ve 2. öncelik kapsamında faaliyetler içermesi zorunlu olup, bunun yanı sıra 3 ve 4. öncelikleri içeren faaliyetlere de yer verilebilir.

Program kapsamında verilecek destek tutarları asgari 25.000 TL ve azami 75.000 TL olacaktır. Hibe miktarı projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sinden az ve % 90’ından fazla olamayacaktır.

Sivil Toplum Mali destek programı kapsamında uygun başvuru sahipleri şunlardır;

 • Hak temelli çalışan dernek ve vakıflar (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları hariç)
 • Kar amacı gütmeyen kooperatifler

Not: Başvuru yapacak kuruluşların tüzüğünde aşağıda yer alan konulardan en az birisi çalışma alanı olarak belirtilmiş olmalıdır:

 • Kadınlar
 • Engelliler
 • Çocuk ve/veya genç
 • Yaşlılar
 • Romanlar
 • Kent ve Çevre
 • İnsan hakları
 • Hayvan hakları

Ayrıca destek almaya hak kazanabilmek için, Başvuru Sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:

 • Kar amacı gütmeyen kuruluş olması,
 • Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 bölgesinde (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) kayıtlı olması veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,
 • Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,
 • Yönetmelikte[2] öngörülen proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olması,
 • Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,

 

Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı Ajansımızın ve Valiliklerimizin internet sitelerinden temin edilebilir.

Başvuruların kabulü, proje teklif çağrısının ilanından 10 (on) iş günü sonra başlayacaktır. Başvurular, internet ortamında KAYS üzerinden (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr) online olarak yapılacaktır. Sisteme Ajans internet sitesi (www.oka.org.tr) üzerinden de ulaşılabilecektir. Her iki program için de başvuruların KAYS üzerinden alınması için son tarih11.03.2016 Cuma saat 23:50 ve yapılan başvurunun sistemden alınan çıktısı ve başvuru anında istenen diğer tüm belgelerin matbu hallerinin Ajansa teslimi için son tarih ise18.03.2016 Cuma saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra Ajansa ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adres : Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:8 Kat:1                 İlkadım / SAMSUN

Telefon : 0 362 431 24 00

Faks : 0 362 431 24 09

İnternet sitesi : www.oka.org.tr
Eng:

Financial Support Program for Small Scale Infrastructure Investments for the Development of Tourism to be financed from the 2016 budgetThe Central Black Sea Development Agency is announcing its admission as of 21/12/2015 for the submission of 2 sub-project applications to be financed from the 2016 budget, including the Financial Support Program for Small Scale Infrastructure Investment for the Improvement of Tourism and the Financial Support Program for Civil Society Organizations Strengthening Financial Support Program. The total budget envisaged under the programs is 19.000.000 TL, 18.000.000 TL for the infrastructure financial support program and 1.000.000 TL for the Civil Society financial support program. General information about the programs is as follows: FINANCIAL SUPPORT PROGRAM FOR SMALL SCALE INFRASTRUCTURE INVESTMENTS TO DEVELOP TOURISM Purpose of the program; To contribute to the strengthening of local administrations by promoting the development potential of the TR83 region and to the improvement of the urban infrastructure for the protection, development and restoration of urban tissues and tourism.


The program's priorities are to improve urban and tourism infrastructures for the promotion of planned urban development for tourism infrastructure, enhancement and development of urban tissues, integration of diverse tourism types unique to the region and region and to provide alternative tourist oriented (health and tourism) thermal, golf, winter sports, nature and culture tourism, local food, etc.), facilities and places where cultural and artistic displays can be displayed. Support amounts to be given under the program shall be minimum TL 100,000 and maximum TL 1,000,000. The grant amount will not be less than 20% and not more than 75% of the total eligible cost of the project. The eligible applicants for the infrastructure program are;

Governors,
Administrative Districts,
Provincial and Regional Directorates and Presidencies of Public Institutions, the top units located on the other public institutions,
Institutions, institutions and institutes affiliated to ministries,
Local administrations (Provincial Special Administration, Municipalities and legal entities, Village Mukhtarlıkları),
Metropolitan Municipality Departments
Unions established in line with the Law on Local Administration Unions (Law No. 5355) (such as Irrigation Associations)
Application and Research Centers affiliated to Universities and Universities, Faculties, Higher Schools, Institutes,
Professional organizations in the nature of public institutions
In addition, in order to be eligible for support, Applicants must comply with all of the following conditions:

Being a non-profit institution or organization,
Is registered in the Level 2 region (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) where the Agency operates, or its centers or legal branches are located in this region,
The fact that the project activity is within the scope of the task and authority of the institution /
The opening of the project account foreseen in the Regulation [1], the transfer of money to this account and the ability to make expenditures on this account,
If you are directly responsible for the preparation and management of the project (if any with its partners), not acting as an intermediary,
 

STRENGTHENING CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS FINANCIAL SUPPORT PROGRAM

The aim of the program is to accelerate the social development activities in the TR83 Region by activating civil society organizations in the light of TR83 Regional Civil Society Development Strategy and Action Plan and to increase the social welfare of all the people of the society.

The priorities of the program are;

Priority 1- Strengthening capacities of non-governmental organizations,

Priority 2- Strengthening cooperation for social development,

Priority 3- Increasing awareness and sensitivity of the civil society organizations' working areas in the society,

Priority 4- Promoting social development in areas such as human rights, gender equality, disability rights, development of opportunities for children, young people and the elderly, prevention of social exclusion, increasing the livability of the environment and cities, and the establishment of sustainable environmental awareness

Important Note: Proposed projects must include activities under priority 1 and 2, as well as activities that include priorities 3 and 4.

Support amounts to be given under the program will be minimum TL 25.000 and maximum TL 75.000. The grant amount will not be less than 20% and not more than 90% of the total eligible cost of the project.

Links The eligible applicants for the Civil Society Financial Support program are;

Rights-based associations and foundations (except Social Aid and Solidarity Foundations)
Profit-free cooperatives
Note: At least one of the following items should be indicated as a study area in the regulations of the applicant institutions:

women
disabled people
Child and / or young
elders
novels
City and Environment
Human rights
Animal rights
In addition, in order to be eligible for support, Applicants must comply with all of the following conditions:

Being a profit-oriented enterprise,
Is registered in the Level 2 region (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) where the Agency operates, or its centers or legal branches are located in this region,
The fact that the project activity is within the scope of the task and authority of the institution /
The opening of the project account foreseen in the Regulation [2], the transfer of money to this account and the ability to make expenditures on this account,
If you are directly responsible for the preparation and management of the project (if any with its partners), not acting as an intermediary,

Detailed information about these programs can be obtained from the website of our Agency and Governor's offices.

Acceptance of the applications will start 10 (ten) business days after the announcement of the project proposal call. The applications will be made online via KAYS (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr). The system will also be accessible via the Agency's website (www.oka.org.tr). For both programs, the deadline for the receipt of applications via KAYS is 11.03.2016 Friday at 23:50 and the deadline for the submission of the printed application form and all other documents required at the time of application to the Agency is 18.03.2016 Friday at 17:00. After this date, applications received by the Agency will not be evaluated.

Address: Central Black Sea Development Agency, Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 8 Kat: 1 İlkadım / SAMSUN

Phone: 0 362 431 24 00
Fax: 0 362 431 24 09
Website: www.oka.org.tr

Yorumlar

Yorumunuzu Bırakın